[Openstandaarden] Anderhalf jaar stilte - hoe is het nog met open standaarden?

Christophe Strobbe christophe.strobbe at esat.kuleuven.be
Wed Jan 27 11:32:57 CET 2010


At 18:54 26/01/2010, Jeff Verheyen wrote:

>Moeten 'we' ons als strijders voor 'openstandaarden' ook gaan
>bezighouden met de zin/onzin van bepaalde velden, tags, sequenties, ...?
>
>Is het niet de bedoeling dat we er hoofdzakelijk voor ijveren dat de
>documentatie over de structuur (en betekenis van de inhoud) van
>'standaarden' vrij beschikbaar is?

Ik ben een voorstander van dit soort openheid, maar ik ben een nog 
veel groter voorstander van sociale inclusie.


>Ik deel uw bezorgdheid maar geen enkele (open) standaard gaat geen
>enkele gebruiker te beletten om <font veel groter><font veel groter/> te
>gebruiken ipv <titel><titel/>. Latex niet meegeteld dan...

Ik heb het nergens gehad over het beletten van slecht gebruik van 
documentformaten, wel over het promoten van 
toegankelijkheidseigenschappen in nieuwe en bestaande standaarden.


>Volgens mij ga je op deze mailinglist niemand moeten overtuigen dat het
>belangrijk is om een koe een koe te noemen en ga je een groter rendement
>halen door de content-leveranciers te overtuigen.

De contentleveranciers moeten inderdaad ook overtuigd worden, maar ze 
moeten ook de juiste tools krijgen om toegankelijkheid mogelijk te 
maken, d.w.z. standaarden waarin rekening gehouden is met 
toegankelijkheid, en tools die de het gebruik van deze features 
vergemakkelijken.

Met vriendelijke groeten,

Christophe Strobbe
>On Tue, 2010-01-26 at 18:28 +0100, Christophe Strobbe wrote:
> > At 17:43 26/01/2010, Jeff Verheyen wrote:
> >
> > >'k Zie niet in wat 'toegankelijkheid' dan met (open) 'standaarden' te
> > >maken heeft.
> > >
> > >Visualisatie is iets wat door de client moet opgelost worden.
> >
> > Ik weet wat separation of concerns betekent, maar een client kan niet
> > zomaar een ontoegankelijk document toegankelijk maken.
> > Ik geef hier drie voorbeelden van criteria voor toegankelijke documenten:
> > 1) tekstuele alternatieven voor afbeeldingen (b.v. voor blinden kan
> > dit dan omgezet worden naar spraak en/of braille),
> > 2) koppen in een langere tekst met de juiste "tags" (in markup) of
> > styles (in tekstverwerkiers) markeren in plaats van met louter grote
> > vette tekst (software kan dan de koppen herkennen en daardoor
> > documentnavigatie voor verschillende soorten gebruikers vergemakkelijken);
> > 3) de taal van het document als geheel en van stukken in andere talen
> > correct markeren (zodat tekst-naar-spraaksoftware de juiste
> > uitspraakregels hanteert en zodat spellingscorrectors de juiste
> > taalregels en woordenboeken toepassen).
> >
> > Indien het documentformaat niet de nodige kenmerken heeft (b.v.
> > elementen en attributen in een markuptaal), dan zou de client dit
> > allemaal moeten achterhalen door middel van een soort reverse
> > engineering. Dit is niet haalbaar. Bijvoorbeeld, zelfs met algoritmes
> > die kunnen bepalen wat in een afbeelding staat kan men nog niet
> > bepalen wat het juiste tekstalternatief zou zijn.
> > Het is pas wanneer het documentformaat de nodige
> > toegankelijkheidskenmerken bezit, dat auteurs ze kunnen gebruiken en
> > clients de nodige informatie (idealiter via gestandaardiseerde APIs)
> > kunnen doorgeven aan de technische hulpmiddelen die gebruikt worden
> > door personen met een handicap.
> >
> > Voor een ander voorbeeld verwijs ik naar de ontwikkeling van WAI-ARIA
> > voor de toegankelijkheid van rich internet applications:
> > <http://www.w3.org/WAI/intro/aria>.
> >
> > Met vriendelijke groeten,
> >
> > Christophe Strobbe
> >
> >
> >
> >
> >
> > >On Tue, 2010-01-26 at 17:36 +0100, Christophe Strobbe wrote:
> > > > At 17:21 26/01/2010, you wrote:
> > > > >Christophe,
> > > > >
> > > > >
> > > > >Wil je nu zeggen dat bijvoorbeeld automatische data uitwisseling voor
> > > > >facturatie niet enkel 'open' moet zijn maar ook 'toegankelijk'???
> > > >
> > > > Als een formaat enkel dient voor uitwisseling van gegevens tussen
> > > > machines, dan is toegankelijkheid niet relevant. Toegankelijkheid is
> > > > echter wel relevant wanneer iets in een gebruikersinterface
> > > > terechtkomt. Het is dus heel relevant voor formaten zoals HTML, SVG,
> > > > XForms, ODF, PDF, en voor software (browsers, kantoorsoftware,
> > > > desktopomgevingen zoals GNOME, enzovoort), maar niet voor een taal
> > > > als XSLT of een protocol zoals TCP.
> > > >
> > > > Groeten,
> > > >
> > > > Christophe
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > >Jeff
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > >On Tue, 2010-01-26 at 17:12 +0100, Christophe Strobbe wrote:
> > > > > > At 14:09 26/01/2010, Herman Bruyninckx wrote:
> > > > > > >On Tue, 26 Jan 2010, Philip Paeps wrote:
> > > > > > >>(...)  Hoe is het nog met open standaarden?
> > > > > > >>
> > > > > > >>Als ik wat rondkijk, worden er nog steeds veel wielen opnieuw
> > > > > uitgevonden,
> > > > > > >>zonder teken van standardisering.
> > > > > > >
> > > > > > >Waarom zou er geen hoop zijn...? :-)
> > > > > > >
> > > > > > >Natuurlijk moet die hoop wel best ondersteund worden met
> > > concrete acties.
> > > > > > >Maar als "wij" een aantal degelijke voorstellen doen (aan
> > > overheden, in de
> > > > > > >eerste plaats) dan zullen er wel een paar resultaten uit de bus
> > > > > komen. Maar
> > > > > > >dit vraagt niet te onderschatten inspanningen om (i) te
> > > > > identificeren welke
> > > > > > >deel-gebieden het makkelijkst een standaardisatie-voorstel zouden
> > > > > > >accepteren, (ii) die standaardisatie-voorstellen effectief
> > > > > voorbereiden, en
> > > > > > >(iii) het lobby-werk doen om die standaarden te motiveren bij de
> > > > > > >beslissingsnemers.
> > > > > >
> > > > > > Als ik "open" eens op een andere manier mag interpreteren, zou ik
> > > > > > daar nog een punt aan willen toevoegen, namelijk toegankelijkheid
> > > > > > voor personen met een functiebeperking. Aangezien de bevolking in
> > > > > > heel veel landen vergrijst, zijn er ook steeds meer personen met
> > > > > > functiebeperkingen (ook rekenen ze zichzelf niet tot die groep).
> > > > > > * CEN en ISO hebben sinds een aantal jaren een "guide" met algemene
> > > > > > richtlijnen voor technische commissies en werkgroepen om meer
> > > > > > rekening te houden met de noden van ouderen en personen met een
> > > > > > functiebeperking. Voor achtergrond en zo, zie
> > > > > > <http://nl.wikipedia.org/wiki/CEN/CENELEC_Guide_6> of
> > > > > > <http://en.wikipedia.org/wiki/CEN/CENELEC_Guide_6>.
> > > > > > * Het gebruik van deze CEN/CENELEC Guide 6 is nog veel te 
> beperkt. De
> > > > > > Europese Commissie financiert daarom een klein project om dit te
> > > > > > promoten; zie <http://www.stand4all.eu/>.
> > > > > > * Voor sommigen beginnen te morren dat standaarden van CEN en ISO
> > > > > > geen open standaarden zijn, wijs ik erop dat ik buiten ISO, CEN,
> > > > > > CENELEC en ETSI geen standaardisatieorganisaties ken met een
> > > > > > gelijkaardig richtlijnendocument. Men hoeft trouwens niet in CEN of
> > > > > > ISO bezig te zijn om deze richtlijnen te gebruiken. 
> Buiten bestaande
> > > > > > standaardisatieorganisatie werd ook "Involving people with
> > > > > > disabilities in the standardisation process" geschreven:
> > > > > >
> > > > >
> > > 
> <http://www.tiresias.org/about/publications/disabilities_standardisation/index.htm>.
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > >Dit soort mailinglijsten is typisch bevolkt door techneuten, die
> > > > > vooral (i)
> > > > > > >en (iii) onderschatten...
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > ... en die gewoonlijk niets kennen van toegankelijkheid.
> > > > > >
> > > > > > Groeten,
> > > > > >
> > > > > > Christophe Strobbe

-- 
Christophe Strobbe
K.U.Leuven - Dept. of Electrical Engineering - SCD
Research Group on Document Architectures
Kasteelpark Arenberg 10 bus 2442
B-3001 Leuven-Heverlee
BELGIUM
tel: +32 16 32 85 51
http://www.docarch.be/
---
"Better products and services through end-user empowerment" 
http://www.usem-net.eu/
---
Please don't invite me to LinkedIn, Facebook, Quechup or other 
"social networks". You may have agreed to their "privacy policy", but 
I haven't.More information about the Openstandaarden mailing list